УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

Хімія, ЗНО з хімії: відеоуроки за 6,7,8,9,10,11 клас, програма, вивчення онлайн

Хімія      Хімія – досить об’ємний шкільний курс, який охоплює органічну і неорганічну хімію. Програма представлена за 7,8,9,10 та 11 клас. Наші відеоуроки будуть корисні всім, хто пише реферат з хімії, вирішує задачі, шукає конспекти або просто читає підручник і хоче розібратися більш детально.

      Під час уроків, нотуйте у зошит з хімії все, що скаже вчитель. Будьте уважні і Ваша підготовка до ЗНО з хімії буде дуже якісна.


      Також, на нашому сайті будть представлені відеоуроки по предмету Фізика. Якщо ви готуєтесь до ЗНО з фізики 2011, вони вам будуть корисні!

Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Урок №1 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Теорія як вища форма наукових знань.
- Теорія хімічної будови органічних сполук О. М. Бутлерова.
- Явище ізомерії. Структурна ізомерія, номенклатура насичених вуглеводнів.
- Багатоманітність органічних сполук, їх класифікація.
   у роботі
Урок №2 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Органічні речовини в живій природі. Рівні структурної організації органічних речовин.
- Природні джерела органічних речовин. Природний і супутній нафтовий гази, їх склад, використання.
- Нафта. Склад, властивості нафти.  Продукти перегонки нафти, їх застосування. Детонаційна стійкість бензину.
- Кам’яне вугілля, продукти його  переробки.
   у роботі
Урок №3 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Основні види палива та їх значення в енергетиці країни.
- Охорона навколишнього середовища від забруднень при переробці вуглеводневої сировини та використанні продуктів її переробки.
   у роботі
Урок №4 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Синтез органічних сполук різних класів на основі вуглеводневої сировини.
- Органічні речовини як основа сучасних матеріалів.
- Пластмаси, синтетичні каучуки, гума, штучні й синтетичні волокна.
   у роботі
Урок №5 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Органічні сполуки і здоров’я людини.
- Жири, білки, вуглеводи, вітаміни як компоненти їжі, їхня роль в організмі.
- Харчові добавки, Е-числа.
   у роботі
Урок №6 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Поняття про синтетичні лікарські препарати (на прикладі аспірину).
- Шкідливий вплив вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнокуріння на організм людини.
   у роботі
Урок №7 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Органічні сполуки в побуті. Поняття про побутові хімікати.
- Загальні правила поводження з побутовими хімікатами. Мило, його склад, мийна дія. Синтетичні мийні засоби.
- Захист навколишнього середовища від забруднення синтетичними мийними засобами.
   у роботі
Урок №8 Органічні сполуки
Зміст уроку:
- Органічні розчинники, їх застосування.
- Попередження забруднення середовища при використанні органічних речовин у побуті.
   у роботі

 

10 КЛАС

 

Урок №1 Неметалічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Загальна характеристика неметалічних елементів.
- Неметали як прості речовини. Явище алотропії, алотропні видозміни Оксигену і Карбону.
- Значення озонового шару для життя організмів на Землі.
- Поширення неметалічних елементів у природі, застосування неметалів.
- Поняття про адсорбцію.
- Основні фізичні та хімічні властивості неметалів.
   у роботі
Урок №2 Неметалічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Сполуки неметалічних елементів з Гідрогеном.
- Склад, фізичні властивості, добування в лабораторії аміаку і хлороводню. Взаємодія амоніаку та хлороводню з водою.
- Солі амонію. Якісна реакція на йони амонію та хлорид-іони.
   у роботі
Урок №3 Неметалічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Оксиди неметалічних елементів. Кислотний характер оксидів та гідратів оксидів неметалічних елементів.
- Сульфатна кислота і сульфати. Найважливіші природні сульфати, якісна реакція на сульфат-іон. Застосування сульфатної кислоти і сульфатів.
- Охорона навколишнього середовища від забруднення викидами сульфуровмісних речовин.
   у роботі
Урок №4 Неметалічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Нітратна кислота і нітрати, їх поширення в природі.
- Проблема вмісту нітратів у харчових продуктах.
- Загальні відомості про мінеральні добрива. Раціональне використання добрив та проблеми охорони природи.
- Роль хімії у розв’язуванні продовольчої проблеми.
   у роботі
Урок №5 Неметалічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Карбонатна кислота. Солі карбонатної кислоти, їх поширення в природі та застосування. Принцип дії вогнегасника. Якісна реакція на карбонат-іон.
- Будівельні матеріали: скло, цемент, бетон, їх використання.
- Колообіг Оксигену, Нітрогену, Карбону в природі.
   у роботі
Урок №6 Металічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Загальна характеристика металічних елементів за їх положенням у періодичній системі та будовою атомів.
- Метали як прості речовини. Металічний зв’язок, металічні кристалічні ґратки.
   у роботі
Урок №7 Металічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Загальні фізичні властивості металів.
- Поширеність металічних елементів та їхніх сполук у природі.
- Загальні хімічні властивості металів. Корозія металів, захист від корозії.
   у роботі
Урок №8 Металічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Лужні, лужноземельні елементи та Магній.
- Фізичні та хімічні властивості простих речовин, основний характер їх оксидів та гідроксидів, біологічна роль елементів.
   у роботі
Урок №9 Металічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Поняття про твердість води (постійну, тимчасову) і методи її усунення (зменшення).
   у роботі
Урок №10 Металічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Алюміній як хімічний елемент і проста речовина.
- Фізичні та хімічні властивості алюмінію.
- Амфотерні властивості алюміній оксиду і алюміній гідроксиду.
   у роботі
Урок №11 Металічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Ферум як представник металічних елементів побічних підгруп.
- Фізичні та хiмічні властивості заліза, сполуки Феруму(ІІ) і Феруму(ІІІ).
   у роботі
Урок №12 Металічні елементи та їхні сполуки
Зміст уроку:
- Металічні руди. Загальні методи добування металів.
-  Метали і сплави в сучасній техніці. Застосування алюмінію, заліза та їх сплавів.
- Розвиток металургійних виробництв в Україні.
- Охорона навколишнього середовища під час виробництва і використання металів.
   у роботі

 

9 КЛАС

 

Урок №1 Розчини
Зміст уроку:
- Значення розчинів у природі та житті людини. Поняття про дисперсні системи, колоїдні та істинні розчини.
- Розчин і його компоненти: розчинник, розчинена речовина.
- Вода як розчинник. Будова молекули води, поняття про водневий зв’язок.
   у роботі
Урок №2 Розчини
Зміст уроку:
- Розчинність, її залежність від різних чинників. Насичені й ненасичені розчини.
- Теплові явища, що супроводжують розчинення речовин.
- Фізико-хімічна суть процесу розчинення. Поняття про кристалогідрати.
- Розв’язання задач.
   у роботі
Урок №3 Розчини
Зміст уроку:
- Кількісний склад розчину. Масова частка розчиненої речовини.
- Виготовлення розчину.
- Виготовлення розчину.
   у роботі
Урок №4 Розчини
Зміст уроку:
- Електролітична дисоціація. Електроліти та неелектроліти. Електролітична дисоціація кислот, основ, солей у водних розчинах.
- Ступінь дисоціації. Сильні й слабкі електроліти.
   у роботі
Урок №5 Хімічні реакції
Зміст уроку:
- Класифікація хімічних реакцій за різними ознаками.
- Реакції сполучення, розкладу, заміщення, обміну.
- Оборотні й необоротні реакції.
   у роботі
Урок №6 Хімічні реакції
Зміст уроку:
- Окисно-відновні реакції, їхнє значення. Процеси окиснення, відновлення, окисники, відновники.
- Складання рівнянь найпростіших окисно-відновних реакцій, добір коефіцієнтів.
   у роботі
Урок №7 Хімічні реакції
Зміст уроку:
- Тепловий ефект реакції. Екзотермічні та ендотермічні реакції. Термохімічне рівняння.
- Швидкість хімічної реакції, залежність швидкості реакції від різних чинників.
   у роботі
Урок №8 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Спільні й відмінні ознаки органічних і неорганічних сполук.
- Особливості будови атома Карбону в основному і збудженому станах.
- Утворення ковалентних зв’язків між атомами Карбону.
   у роботі
Урок №9 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Структурні формули органічних речовин.
- Метан. Молекулярна, електронна і структурна формули метану, поширення у природі. Гомологи метану. Молекулярні та структурні формули, назви.
- Моделі молекул. Значення моделювання в хімії.
   у роботі
Урок №10 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Фізичні властивості гомологів метану.
- Етилен і ацетилен. Молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості.
   у роботі
Урок №11 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Хімічні властивості вуглеводнів: відношення до розчинів кислот, лугів, калій перманганату; реакції повного окиснення, заміщення, приєднання водню і галогенів.
- Відношення об’ємів газів у хімічних реакціях.
   у роботі
Урок №12 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Застосування вуглеводнів. Поняття про полімери на прикладі поліетилену. Застосування поліетилену.
- Метанол, етанол, гліцерин, їхні молекулярні, електронні та структурні формули, фізичні властивості. Функціональна гідроксильна група. Хімічні властивості: повне окиснення, взаємодія з натрієм. Застосування метанолу, етанолу, гліцерину.
- Отруйність спиртів, їх згубна дія на організм людини.
   у роботі
Урок №13 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Оцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості. Функціональна карбоксильна група. Хімічні властивості: електролiтична дисоціація, взаємодія з індикаторами, металами, лугами, солями, спиртами.
- Застосування оцтової кислоти. Поняття про вищі (насичені й ненасичені) карбонові кислоти.
   у роботі
Урок №14 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Жири. Склад жирів, їх утворення. Гідроліз та гідрування жирів.
- Жири у природі. Біологічна роль жирів.
   у роботі
Урок №15 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Вуглеводи: глюкоза, сахароза, крохмаль, целюлоза.
- Молекулярні формули, поширення в природі. Полімерна будова крохмалю й целюлози. Реакції їх гідролізу.
- Застосування вуглеводів, їхня біологічна роль. Загальна схема виробництва цукру.
   у роботі
Урок №16 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Амінооцтова кислота, її молекулярна та структурна формули, фізичні властивості.
- Функціональні амiно- та карбоксильна групи.
- Амфотерні властивості, утворення пептидів.
   у роботі
Урок №17 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Білки: склад і будова. Гідроліз, денатурація, кольорові реакції білків.
- Біологічна роль амінокислот і білків.
   у роботі
Урок №18 Найважливіші органічні сполуки
Зміст уроку:
- Нуклеїнові кислоти: склад і будова (у загальному вигляді).
- Біологічна роль нуклеїнових кислот.
- Природні й синтетичні органічні сполуки. Значення продуктів органічної хімії.
   у роботі

 

8 КЛАС

 

Урок №1 Кількість речовини. Розрахунки за хімічними формулами
Зміст уроку:
- Кількість речовини. Моль — одиниця кількості речовини. Число Авогадро.
- Молярна маса. Молярний об’єм газів. Відносна густина газів. Розрахунки за хімічними формулами.
   у роботі
Урок №2 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Оксиди, їх склад, назви.
   у роботі
Урок №3 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Кислоти, їх склад, назви.
   у роботі
Урок №4 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Солі (середні), їх склад, назви.
   у роботі
Урок №5 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Основи, їх склад, назви.
   у роботі
Урок №6 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Фізичні та хімічні властивості оксидів: взаємодія з водою, кислотами, лугами іншими оксидами.
- Класифікація оксидів.
- Оксиди в природі. Використання оксидів.
   у роботі
Урок №7 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Фізичні та хімічні властивості кислот: дія на індикатори, взаємодія з металами, основними оксидами та основами, солями.
- Класифікація кислот.
- Поняття про ряд активності металів.
- Реакції заміщення й обміну. Заходи безпеки під час роботи з кислотами.
- Використання кислот.
   у роботі
Урок №8 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Фізичні властивості основ.
- Класифікація основ.
- Хімічні властивості лугів: дія на індикатори, взаємодія з кислотами, кислотними оксидами, солями. Реакція нейтралізації. Розкладання нерозчинних основ під час нагрівання. Заходи безпеки під час роботи з лугами. Використання основ.
- Поняття про амфотерні гідроксиди.
   у роботі
Урок №9 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Фізичні та хімічні властивості середніх солей: взаємодія з металами, кислотами, лугами, іншими солями.
- Поширення солей у природі та їхнє практичне значення.
   у роботі
Урок №10 Основні класи неорганічних сполук
Зміст уроку:
- Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук.
- Загальні способи добування оксидів, кислот, основ, солей.
- Значення експериментального методу в хімії.
   у роботі
Урок №11 Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І.
Менделєєва. Будова атома

Зміст уроку:
- Історичні відомості про спроби класифікації хімічних елементів. Поняття про лужні, інертні елементи, галогени.
- Періодичний закон та періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
   у роботі
Урок №12 Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І.
Менделєєва. Будова атома

Зміст уроку:
- Будова атома: ядро і електронна оболонка.  Склад атомних ядер (протони і нейтрони). Протонне число. Нуклонне число.
- Сучасне формулювання періодичного закону. Ізотопи (стабільні та радіоактивні).
   у роботі
Урок №13 Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І.
Менделєєва. Будова атома

Зміст уроку:
- Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів.
- Поняття про радіус атома. Стан електронів у атомі.
- Енергетичні рівні та підрівні. Структура періодичної системи.
   у роботі
Урок №14 Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І.
Менделєєва. Будова атома

Зміст уроку:
- Взаємозв’язок між розміщенням елементів у періодичній системі та властивостями хімічних елементів, простих речовин, сполук елементів з Гідрогеном та Оксигеном.
   у роботі
Урок №15 Періодичний закон і періодична система хімічних елементів Д. І.
Менделєєва. Будова атома

Зміст уроку:
- Характеристика хімічних елементів малих періодів за їх місцем у періодичній системі та будовою атома.
- Значення періодичного закону. Життя і наукова діяльність Д. І. Менделєєва.
   у роботі
Урок №16 Хімічний зв’язок і будова речовини
Зміст уроку:
- Електронна природа хімічного зв’язку. Поняття про електронегативність елементів. Ковалентний зв’язок, його види — полярний і неполярний. Утворення ковалентного неполярного зв’язку. Утворення ковалентного полярного зв’язку.
- Електронні формули молекул речовин.
   у роботі
Урок №17 Хімічний зв’язок і будова речовини
Зміст уроку:
- Йонний зв’язок.
- Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали.
- Залежність фізичних властивостей речовин від типів кристалічних ґраток.
   у роботі
Урок №18 Хімічний зв’язок і будова речовини
Зміст уроку:
- Ступінь окиснення. Визначення ступеня окиснення атома елемента за хімічною формулою сполуки.
- Складання формули сполуки за відомими ступенями окиснення атомів елементів.
   у роботі

 

7 КЛАС

 

Урок №1 Вступ
Зміст уроку:
- Хімія — природнича наука. Хімія в навколишньому світі.
- Короткі відомості з історії хімії.
- Правила поведінки учнів у хімічному кабінеті.
   у роботі
Урок №2 Початкові хімічні поняття
Зміст уроку:
- Речовини. Чисті речовини і суміші.
- Атоми, молекули, йони.
- Хімічні елементи, їхні назви і символи.
   у роботі
Урок №3 Початкові хімічні поняття
Зміст уроку:
- Поняття про періодичну систему хімічних елементів Д. І. Менделєєва.
- Атомна одиниця маси. Відносна атомна маса хімічних елементів.
- Багатоманітність речовин. Прості й складні речовини. Метали й неметали.
   у роботі
Урок №4 Початкові хімічні поняття
Зміст уроку:
- Хімічні формули речовин. Валентність хімічних елементів.
- Складання формул бінарних сполук за валентністю елементів.
- Визначення валентності за формулами бінарних сполук.
   у роботі
Урок №5 Початкові хімічні поняття
Зміст уроку:
- Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.
- Масова частка елемента в речовині.
   у роботі
Урок №6 Початкові хімічні поняття
Зміст уроку:
- Фізичні та хімічні явища. Хімічні реакції та явища, що їх супроводжують.
- Фізичні й хімічні властивості речовини.
- Як вивчають хімічні сполуки і явища.
- Спостереження й експеримент у хімії.
- Закон як форма наукових знань. Закон збереження маси речовин.
- Хімічні рівняння.
   у роботі
Урок №7 Прості речовини метали і неметали
Зміст уроку:
- Оксиген. Кисень, склад його молекули, фізичні властивості. Добування кисню в лабораторії. Реакція розкладу. Поняття про каталізатор.
- Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором. Реакція сполучення. Поняття про оксиди, окиснення, горіння. Умови виникнення й припинення горіння.
- Поширеність та колообіг Оксигену в природі. Застосування кисню, його біологічна роль.
   у роботі
Урок №8 Прості речовини метали і неметали
Зміст уроку:
- Ферум. Залізо. Фiзичні та хімічні властивості заліза: взаємодія з киснем, сіркою.
- Поширеність Феруму в природі. Застосування заліза. Руйнування (іржавіння) заліза в природних умовах.
   у роботі....