УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

ЗНО географія, ЗНО з географії 2013: відеоуроки, відповіді на тести, підготовка

зно географія      ЗНО географія – це курс до якого входить Загальна географія, Географія Материків та океанів, Фізична географія України, Економічна та соціальна географія України, Соціальна географія світу.
      При підготовці до ЗНО з географії 2013 дуже важливо мати якісні карти. Також, сумлінно навчатися на протязі усього року, читати підручники, вирішувати пробні тести, виконувати практичні роботи тощо.
Наш відео курс «ЗНО географія 2013» допоможе вам систематизувати та закріпити всю отриману інформацію. 

      Також, на сайті скоро з'явиться зарубіжна література. Вам буде дуже корисно прослухати ці відеоуроки, якщо ви готуєтесь до ЗНО з зарубіжної літератури

Зміст розділу: Загальна географія, Географія Материків та океанів, Фізична географія України, Економічна та соціальна географія України, Соціальна географія світу


Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
ЗАГАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ
Урок 1. Вступ
Зміст уроку:
- Географія — наука про природу Землі та її різноманітність, про населення і його господарську діяльність, про взаємодію природи і людства в межах всієї планети.
  у роботі
Урок 2. Географічне пізнання Землі. Стародавня епоха пізнання землі
Зміст уроку:
- Поява географічної літератури і карт. Спеціальне навчання географії.
- Карта світу Птоломея. Подорожі Марко Поло та Ібн-Баттути.
- Розвиток країнознавства і картографії. Глобус Бехайма.
- Перші географічні відомості про українські землі.
  у роботі
Урок 3. Географічне пізнання Землі. Епоха Великих географічних відкриттів
Зміст уроку:
- Подорожі португальців, їх роль у відкритті нових земель (Генріх Мореплавець, Бартоломеу Діаш).
- Відкриття Америки Х.Колумбом
- Перша кругосвітня подорож Ф.Магеллана. Походи піратів, їх негативні наслідки та географічне значення. Відкриття південного материка. Походи землепроходців.
- Географія нового часу. Кругосвітні експедиції (Дж.Кук, І.Крузенштейн і Ю.Лисянський).
- Діяльність географічних товариств у різних країнах світу.
  у роботі
Урок 4. Географічне пізнання Землі. Сучасні географічні дослідження
Зміст уроку:
- Освоєння полярних широт (Р.Пірі, Р.Амундсен, О.Шмідт).
- Міжнародні дослідження Землі в ХХ – на початку ХХІ ст.
- Вітчизняні вчені-географи (С.Рудницький, П.Тутковський, К.Воблий, К.Геренчук)
  у роботі
Урок 5. Земля на планеті та карті
Зміст уроку:
- Способи зображення землі. Зображення землі на глобусі, плані, карті, аерофотознімку, космічному знімку.
- План, його основні ознаки. Масштаб, види масштабів. Умовні знаки, особливості створення, практичне значення.
  у роботі
Урок 6. Земля на планеті та карті
Зміст уроку:
- Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Картографічні спотворення. Класифікація карт за масштабом.
- Визначення напрямів на місцевості, плани і карти. Орієнтування на місцевості. Поняття про азимут.
  у роботі
Урок 7. Земля на планеті та карті
Зміст уроку:
- Зображення нерівностей земної поверхні на плані та карті: Відносна висота і абсолютна висота точок місцевості. Зображення нерівностей поверхні місцевості горизонталями. Шкала висот і глибин.
  у роботі
Урок 8. Земля на планеті та карті
Зміст уроку:
- Градусна сітка землі. Географічні координати точок (градусна сітка на глобусі й географічній карті; поняття про географічні координати – широта (південна, північна і східна); правила відліку географічної широти і довготи).
  у роботі
Урок 9. Географічна оболонка та її складові. Літосфера
Зміст уроку:
- Внутрішня будова Землі. Поняття «земна кора», «літосфера». Будова земної кори та її склад: мінерали та гірські породи. Типи земної кори.
- Внутрішні процеси, що зумовлюють зміни земної кори. Рухи земної кори. Землетруси і вулкани.
- Літосферні плити, їх рухи. Стійкі й рухомі ділянки земної кори. Сейсмічні пояси Землі.
  у роботі
Урок 10. Географічна оболонка та її складові. Літосфера
Зміст уроку:
- Походження материків і океанів. Геологічний час.
- Зовнішні процеси, що зумовлюють зміну земної кори: робота вітру, текучих і підземних вод, морів та льодовиків.
  у роботі
Урок 11. Географічна оболонка та її складові. Літосфера
Зміст уроку:
- Основні форми рельєфу землі: гори і рівнини. Форми рельєфу суходолу. Рельєф дна Світового океану. Зміна гір та рівнин під впливом внутрішніх та зовнішніх процесів. Охорона унікальних форм рельєфу та надр Землі.
  у роботі
Урок 12. Географічна оболонка та її складові. Атмосфера
Зміст уроку:
- Атмосфера, її склад та будова. Температура земної поверхні та повітря, її зміни з висотою, розподіл залежно від кута падіння сонячних променів. Теплові пояси Землі.
  у роботі
Урок 13. Географічна оболонка та її складові. Атмосфера
Зміст уроку:
- Атмосферний тиск і вітер. Постійні та змінні вітри. Основні пояси атмосферного тиску на Землі.
- Рух повітря, закономірності переміщення повітряних мас, циклони та антициклони.
  у роботі
Урок 14. Географічна оболонка та її складові. Атмосфера
Зміст уроку:
- Водяна пара, вологість повітря. Види опадів та закономірності їх розподілу на земній кулі.
- Погода, її елементи, типи, зміна в часі.
  у роботі
Урок 15. Географічна оболонка та її складові. Атмосфера
Зміст уроку:
- Клімат Землі, фактори його формування.
- Кліматичні пояси і головні типи клімату Землі: екваторіальний, тропічний, помірний, полярний.
  у роботі
Урок 16. Географічна оболонка та її складові. Атмосфера
Зміст уроку:
- Зміни клімату. Люди і клімат
- Охорона атмосфери: Причини і наслідки забруднення атмосферного повітря, способи очищення повітря.
  у роботі
Урок 17. Географічна оболонка та її складові. Гідросфера
Зміст уроку:
- Гідросфера, її основні частини.
- Світовий океан та його частини: океани, моря, затоки, протоки.
- Острови в океані. Властивості вод Світового океану.
  у роботі
Урок 18. Географічна оболонка та її складові. Гідросфера
Зміст уроку:
- Рух води в океані.
- Вітрові хвилі, припливи, відпливи, цунамі, течії. Закономірності поширення течій в океанах.
- Багатство вод Світового океану.
- Океан і людина.
  у роботі
Урок 19. Географічна оболонка та її складові. Гідросфера
Зміст уроку:
- Води суходолу.
- Річкова система, річковий басейн, вододіл. Елементи річкової долини. Пороги і водоспади. Живлення та режим річок, робота річок.
- Озера, озерні улоговини та їх утворення. Штучні водойми: канали, водосховища, ставки.
  у роботі
Урок 20. Географічна оболонка та її складові. Гідросфера
Зміст уроку:
- Болота, їх типи, поширення.
- Льодовики, особливості їх утворення та поширення.
- Підземні води, їх типи.
- Використання вод суходолу людиною.
  у роботі
Урок 21. Географічна оболонка та її складові. Біосфера
Зміст уроку:
- Складові біосфери.
- Географічні закономірності поширення ґрунтів.
- Вплив господарської діяльності людини на ґрунтовий та рослинний покриви, тваринний світ суходолу й океану.
-  Охорона біосфери.
  у роботі
Урок 22. Географічна оболонка та її складові
Зміст уроку:
- Географічна оболонка, її  властивості.
- Загальні закономірності географічної  оболонки: цілісність, кругообіг речовини та енергії, ритмічність, зональність.
- Взаємодія компонентів географічної оболонки. Взаємодія атмосфери, океану та суходолу, її наслідки. Поняття про природні комплекси. Географічні пояси та природні зони.
- Екологічні проблеми географічної оболонки
  у роботі
Урок 23. Земля – планета людей
Зміст уроку:
- Кількість і розміщення населення Землі (зміна кількості населення впродовж історичного часу, причини цих змін; густота населення Землі; розміщення населення; найбільш заселені території земної кулі; людські раси, рівність рас).
  у роботі
Урок 24. Земля – планета людей
Зміст уроку:
- Народи і держави (найбільш чисельні народи світу; найбільші  держави та держави-сусіди  України на    політичній карті світу; населені пункти).
  у роботі
Урок 25. Людина і географічна оболонка
Зміст уроку:
- Зміни природи під впливом господарської діяльності людини.
- Види господарської діяльності людей.
- Зміни компонентів природи в результаті діяльності людей.
- Зміни природних комплексів Землі.
- Населення і природокористування.
- Використання природних багатств, проблема їх вичерпності.
- Населення і навколишнє середовище, проблеми його забруднення і охорони.
  у роботі

 

ГЕОГРАФІЯ МАТЕРИКІВ ТА ОКЕАНІВ

 

Урок 26. Океани. Тихий океан
Зміст уроку:
- Загальні відомості. Тихий океан — найбільший океан Землі. Географічне положення. Історія дослідження. Особливості будови дна океану.
- Кліматичні пояси і типи клімату. Течії. Органічний світ і закономірності його поширення.
  у роботі
Урок 27. Океани. Океанія
Зміст уроку:
- Особливості фізико-географічного положення. Острови, їх походження. Заселення Океанії. Сучасне населення і країни в Океанії. Екологічні проблеми.
  у роботі
Урок 28. Океани. Атлантичний Океан
Зміст уроку:
- Особливості географічного положення та кордони океану. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Атлантичного і Тихого океанів. Дослідження Атлантичного океану. Будова та рельеф дна.
- Кліматичні пояси, типи клімату. Водні маси. Органічний світ. Природні багатства океану. Проблема забруднення вод.
  у роботі
Урок 29. Океани. Індійський океан
Зміст уроку:
- Особливості географічного положення. Спільні та відмінні риси в географічному положенні Індійського та Тихого океанів. Дослідження Індійського океану.
- Рельєф дна. Особливості природи океану: високі температура і солоність вод, система морських течій. Своєрідність органічного світу. Природні багатства. Вплив океану на природу материка у прибережній частині.
- Види господарської діяльності в океані. Охорона природи океану.
  у роботі
Урок 30. Океани. Північний Льодовитий океан
Зміст уроку:
- Загальні відомості. Північний льодовитий океан – найменший океан на Землі.  - Географічне положення.
- Дослідження океану та Арктики в цілому. Особливості рельєфу дна.
- Клімат океану в зв’язку із розташуванням океану у високих широтах. Течії. Льодовий режим.
- Своєрідність органічного світу. Проблеми охорони природи.
  у роботі
Урок 31. Материки. Африка
Зміст уроку:
- Особливості географічного положення материка, елементи берегової лінії.
- Дослідження та освоєння Африки.
- Геологічна будова. Східно-Африканський розломи земної кори. Рельєф материка: рівнини, гори, плоскогір'я, нагір'я. Закономірності розміщення корисних копалин.
  у роботі
Урок 32. Материки. Африка
Зміст уроку:
- Загальні особливості клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.
  у роботі
Урок 33. Материки. Африка
Зміст уроку:
- Води суходолу: головні річкові системи, озера, підземні води, їх гідрологічні особливості, значення для природи та населення.
  у роботі
Урок 34. Материки. Африка
Зміст уроку:
- Специфічність ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу.
- Природні зони, закономірності їх розміщення. Національні парки. Стихійні явища природи. Екологічні проблеми.
  у роботі
Урок 35. Материки. Африка
Зміст уроку:
- Населення. Сучасна політична карта Африки. Головні держави.
- Зв'язки України з країнами африканського континенту.
  у роботі
Урок 36. Материки. Австралія
Зміст уроку:
- Австралія — найменший материк Землі. Загальні відомості.
- Своєрідність географічного положення материка.
- Історія відкриття і дослідження.
- Геологічна будова. Форми рельєфу та корисні копалини Австралії, їх порівняння з Африкою
  у роботі
Урок 37. Материки. Австралія
Зміст уроку:
- Загальні особливості клімату. Сухість клімату, її основні причини. Кліматичні пояси та типи клімату Австралії. Води суходолу
  у роботі
Урок 38. Материки. Австралія
Зміст уроку:
- Особливості ґрунтово-рослинного покриву і тваринного світу Австралії, його своєрідність і унікальність. Природні зони.
- Зміни природи людиною.
  у роботі
Урок 39. Материки. Австралія
Зміст уроку:
- Населення, його склад та розміщення.
- Австралійський Союз — єдина держава на материку.
- Україна та Австралія.
  у роботі
Урок 40. Материки. Південна Америка
Зміст уроку:
- Загальні відомості. Особливості географічного положення. Дослідження і освоєння материка.
- Геологічна будова. Основні форми рельєфу Південної Америки. Закономірності поширення родовищ корисних копалин.
  у роботі
Урок 41. Материки. Південна Америка
Зміст уроку:
- Своєрідність клімату у зв'язку з рухами повітряних мас. Південна Америка — найвологіший материк світу. Кліматичні пояси та області. Вплив клімату на формування і розподіл вод суходолу.
- Води суходолу. Найбільші річкові системи.
  у роботі
Урок 42. Материки. Південна Америка
Зміст уроку:
- Своєрідність органічного світу материка.
- Природні зони. Висотна поясність в Андах.
- Зміна природних комплексів людиною. Сучасні екологічні проблеми.
  у роботі
Урок 43. Материки. Південна Америка
Зміст уроку:
- Населення, його расовий склад та розміщення. Походження та    формування сучасного населення Південної Америки.
- Політична карта. Основні держави.
- Україна і країни Південної Америки.
  у роботі
Урок 44. Материки. Антарктида
Зміст уроку:
- Антарктида й Антарктика. Особливості    водних мас Південного океану.
- Антарктида —льодовий материк планети. Загальні відомості.
- Своєрідність графічного положення материка, його розміри.
- Відкриття Антарктиди та сучасні наукові дослідження материка.
- Міжнародне співробітництво у вивченні Антарктики й охороні її природи.
- Українська дослідна станція «Академік Вернадський».
  у роботі
Урок 45. Материки. Антарктида
Зміст уроку:
- Будова поверхні. Лід Антарктиди, підлідний рельєф.
- Кліматичні умови. Антарктида — найхолодніший материк Землі.
- Рослинність і тваринний світ. Природні багатства Антарктиди, проблеми їх використання.
  у роботі
Урок 46. Материки. Північна Америка
Зміст уроку:
- Північна Америка.  Загальні відомості. Своєрідність природи материка, пов'язана з його географічним положенням. Історія відкриття та освоєння Північної Америки.
- Геологічна будова та рельєф, їх порівняння з Південною Америкою. Роль вулканізму та давнього зледеніння у формуванні сучасного рельєфу. Корисні копалини, закономірності їх поширення.
  у роботі
Урок 47. Материки. Північна Америка
Зміст уроку:
- Чинники формування клімату Північної Америки.
- Кліматичні пояси і типи клімату.
  у роботі
Урок 48. Материки. Північна Америка
Зміст уроку:
- Води суходолу.
- Основні річкові системи.
- Великі озера, їх походження.
  у роботі
Урок 49. Материки. Північна Америка
Зміст уроку:
- Рослинний і тваринний світ. Особливості природної зональності материка. Висотна поясність Кордильєр.
- Приклади впливу діяльності людини на природу. Стихійні явища природи та їх наслідки.
- Заповідники й національні парки.
  у роботі
Урок 50. Материки. Північна Америка
Зміст уроку:
- Населення. Його расовий і етнічний склад. Особливості заселення Північної Америки.
- Політична карта  Держави.
- Зв'язки України з країнами Північної Америки.
  у роботі
Урок 51. Материки. Євразія
Зміст уроку:
- Євразія - найбільший материк Землі. Фізико-географічне положення материка, його розміри. Особливості берегової лінії Євразії. Історія відкриття і дослідження окремих регіонів материка.
- Відмінність Євразії за геологічною будовою    від інших материків. Давні материкові зледеніння. Сейсмічно активні області
  у роботі
Урок 52. Материки. Євразія
Зміст уроку:
- Найбільші рівнини і гори Євразії. Відмінності у рельєфі різних частин материка.
- Корисні копалини, особливості їх походження.
  у роботі
Урок 53. Материки. Євразія
Зміст уроку:
- Особливості формування клімату. Кліматичні пояси і типи клімату Євразії, їх порівняння з Північною Америкою.
- Особливості прояву кліматотвірних чинників у зв'язку з географічним положенням та розмірами материка.
  у роботі
Урок 54. Материки. Євразія
Зміст уроку:
- Внутрішні води, їх розподіл. Найбільші річки та озера Євразії.
- Основні типи живлення і режиму річок. Зміна стану водойм під впливом господарської діяльності.
- Багаторічна мерзлота. Сучасне зледеніння.
  у роботі
Урок 55. Материки. Євразія
Зміст уроку:
- Природні зони. Особливості їх розміщення на території материка. Ґрунти, рослинність і тваринний світ природних зон Євразії.
- Висотна поясність у горах материка.
- Зміна природи людиною.
- Охорона природних комплексів Євразії.
  у роботі
Урок 56. Материки. Євразія
Зміст уроку:
- Населення. Расовий та етнічний склад. Розміщення населення на  материку.
- Сучасна політична карта Євразії.
- Найбільші держави країни. Україна серед держав Європи.
  у роботі
Урок 57. Земля – наш спільний дім. Взаємодія людини і природи
Зміст уроку:
- Природні ресурси материків та океанів, їх класифікація.
- Використання природних ресурсів, наслідки природокористування.
- Зміна взаємозв'язків між компонентами природи під впливом господарської діяльності людини. Порушення рівноваги в природі.
- Антропогенні природні комплекси.
  у роботі
Урок 58. Земля – наш спільний дім. Екологічні проблеми материків і океанів
Зміст уроку:
- Комплексна проблема забруднення навколишнього середовища.
- Види забруднення, їх основні джерела надходження.
- Необхідність міжнародного співробітництва у вирішенні екологічних проблем. - Міжнародні організації з охорони природи.
  у роботі

 

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

Урок 59. Україна та її географічні дослідження
Зміст уроку:
- Фізико-географічне положення України.
- Крайні точки і розміри території. Географічне положення, кордони. Географічний центр України. Розташування території України стосовно годинних поясів.
  у роботі
Урок 60. Україна та її географічні дослідження
Зміст уроку:
- Джерела географічної інформації.
- Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки. Музейні експозиції, виставки.
- Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі. Географічні періодичні видання. Географічні описи в мистецьких творах, засобах масової інформації, у тому числі аудіовізуальних та ін.
  у роботі
Урок 61. Україна та її географічні дослідження
Зміст уроку:
- Карти -  джерела географічних знань, їх зміст і призначення. Картографічні проекції,спотворення площ, форм, кутів, відстаней. Способи зображення географічних об’єктів та явищ на картах. Види карт. Топографічні карти та їх практичне використання. Визначення картами напрямків, відстаней та висот на місцевості.
- Географічні атласи. Електронні карти й атласи.
  у роботі
Урок 62. Україна та її географічні дослідження
Зміст уроку:
- Географічні дослідження на території України. Географічні відомості про територію України в античних географів, «Повісті временних літ», літописах. Перші карти України. Дослідження природних умов природних ресурсів України у XVIII— XIX ст. Географічні дослідження України в XX ст.
- Роль у вивченні природи та господарства України В. Вернадського,
П. Тутковського, С.Рудницького, Г. Висоцького, П. Погребняка, Б. Срезневського,3. Бондарчука, В. Кубійовича та ін.
- Сучасні географічні дослідження. Українське географічне товариство.
  у роботі
Урок 63. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Тектонічні структури.
- Тектонічна карта України. Характеристика основних тектонічних структур.       - Взаємозв'язок основних форм рельєфу з тектонічними структурами.
- Геологічна будова. Геологічна карта України. Вік і поширення гірських порід. Геохронологічна таблиця.
- Зміна природних умов території України в архейську, протерозойську, палеозойську, мезозойську, кайнозойську ери.
  у роботі
Урок 64. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Рельєф. Геоморфологічна будова.
- Фізична карта України. Загальний план будови поверхні, простягання низовин, височин, гір, річкових долин.
- Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу.
  у роботі
Урок 65. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Мінерально-сировинні ресурси.
- Різноманітність і багатство мінерально-сировинних ресурсів, їх зв'язок із геологічною будовою. Закономірності поширення корисних копалин.
- Паливні корисні копалини. Перспективні нафтогазоносні райони. Основні родовища нафти і газу. Родовища горючих сланців і торфу.
- Рудні корисні копалини. Родовища залізної, марганцевої та руд кольорових металів.
  у роботі
Урок 66. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Золоторудні райони України.
- Нерудні корисні копалини. Родовища нерудної сировини та дорогоцінного каміння.
- Мінеральні води і грязі.
- Господарська оцінка мінерально-сировинних ресурсів, основні шляхи їх раціонального використання і охорони.
  у роботі
Урок 67. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Кліматичні умови та ресурси.
- Загальна характеристика клімату України. Основні кліматичні чинники: сонячна радіація циркуляція атмосфери; підстильна земна поверхня.
- Взаємодія чинників кліматоутворення.
- Кліматичні карти. Основні кліматичні показники.
  у роботі
Урок 68. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Кліматичні ресурси.
- Погода і небезпечні погодні явища. Прогноз погоди. Синоптична карта.
- Метеорологічні станції, бюро погоди, гідрометеорологічна служба України.
- Вплив погодно-кліматичних умов на здоров'я і господарську діяльність людини.
  у роботі
Урок 69. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Внутрішні води.
- Поверхневі води. Основні річкові басейни та їх характеристика. Характер гідрографії та водного режиму річок.
- Річкові системи Дніпра, Сіверського Дінця, Південного Бугу, Дністра, Дунаю, Тиси.
- Канали: Сіверський Донець — Донбас, Дніпро — Кривий Ріг, Дніпро — Донбас, Північно-Кримський.
  у роботі
Урок 70. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Озера і лимани; їх типи; особливості гідрологічного режиму. Водосховища.
- Підземні води. Основні артезіанські басейни України.
  у роботі
Урок 71. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Болота, їх типи і поширення. Причини заболочення.
- Водний баланс і водні ресурси України, шляхи їх раціонального використання і охорони.
  у роботі
Урок 72. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Ґрунти і земельні ресурси.
- Умови ґрунтоутворення, основні типи ґрунтів, закономірності їх поширення.
- Карта ґрунтів України.
- Земельні ресурси України.
- Основні заходи з раціонального використання й охорони земельних ресурсів.
  у роботі
Урок 73. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Рослинний покрив.
- Різноманітність видового складу, закономірності поширення рослинності.
- Широтна зональність і висотна поясність рослинного покриву.
- Червона Книга України.
- Вплив господарської діяльності на рослинність. Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення.
  у роботі
Урок 74. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України
Зміст уроку:
- Тваринний світ.
- Різноманітність видового складу тварин.
- Вплив людини на тваринний світ. Тварини, занесені до Червоної книги України.
- Тваринні ресурси України, заходи щодо їх відтворення й охорони.
  у роботі
Урок 75. Ландшафти і фізико-географічне районування
Зміст уроку:
- Природно-територіальні комплекси.
- Природно-територіальні комплекси (ПТК), взаємодія факторів і компонентів, що їх формують.
- Ландшафти та їх класифікація. Вплив господарської діяльності людини на ландшафти.
  у роботі
Урок 76. Ландшафти і фізико-географічне районування
Зміст уроку:
- Фізико-географічне районування.
- Поняття фізико-географічного районування.
- Карта фізико-географічного районування України. Наукове і практичне значення природного районування.
- Зона мішаних і широколистяних лісів
- Географічне положення, межі й розміри. Характерні риси природних комплексів. Сучасні ландшафти. Природоохоронні території.
  у роботі
Урок 77. Ландшафти і фізико-географічне районування
Зміст уроку:
- Зона лісостепу (географічне положення, межі, розміри; характерні риси природних комплексів та ресурсів; несприятливі природні процеси; поділ на природні країни; природоохоронні території).
- Зона степу (географічне положення, межі та розміри; головні риси природних умов; поділ на підзони; несприятливі природні процеси; природоохоронні території).
  у роботі
Урок 78. Ландшафти і фізико-географічне районування
Зміст уроку:
- Українські Карпати. Географічне положення, межі і розміри. Загальні риси природних умов.
- Висотна поясність ландшафтів. Стихійні природні явища і процеси. Поділ на природні області. Природоохоронні території.
- Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.
  у роботі
Урок 79. Ландшафти і фізико-географічне районування
Зміст уроку:
- Кримські гори.
- Географічне положення, межі, розміри. Особливості природних умов і ресурсів. Несприятливі природні процеси. Поділ на природні області.
- Природоохоронні території. Основні заходи щодо раціонального використання та охорони природних умов і природних ресурсів.
  у роботі
Урок 80. Ландшафти і фізико-географічне районування
Зміст уроку:
- Природні комплекси морів, що омивають Україну.
- Фізико-географічна характеристика природних комплексів Чорного та Азовського морів. Проблеми використання і охорони їх вод.
  у роботі
Урок 81. Геоекологічна ситуація в Україні
Зміст уроку:
- Поняття «геоекологічна ситуація». Основні забруднювачі навколишнього середовища.
- Аварія на Чорнобильській АЕС і стан навколишнього середовища.
- Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні.
- Законодавство про екологічну ситуацію в Україні.
  у роботі
Урок 82. Використання й охорона природних умов і природних ресурсів
Зміст уроку:
- Використання і охорона природних умов і природних ресурсів.
- Законодавчі акти про природно-заповідний фонд України. Природно-заповідний фонд. Національна екологічна мережа України.
- Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання й охорони навколишнього середовища в Україні.
  у роботі

 

ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

 

Урок 83. Україна на карті світу. Економіко-географічне положення України
Зміст уроку:
- Місце України на політичній карті Європи і світу.
- Економіко-географічне положення України.
- Значення транзитних перевезень.
- Геополітичне положення, його позитивні й негативні риси.
  у роботі
Урок 84. Україна на карті світу. Адміністративно-територіальний устрій
Зміст уроку:
- Українські історичні землі. Історико-географічний огляд адміністративно-територіального поділу України.
- Сучасний адміністративно-територіальний поділ і його характеристика.
- Оцінка адміністративно-територіального поділу, сучасні зміни.
  у роботі
Урок 85. Населення України. Кількість розміщення та густота населення, його вікова і статева структура
Зміст уроку:
- Відомості про кількість населення в давні часи.
- Кількість і густота населення, її територіальні відмінності.
- Поняття «природний рух населення». .Природний рух населення України; порівняння показників природного руху населення України і країн Західної Європи; географія природного руху населення в Україні.
- Причини погіршення демографічної ситуації. Депопуляція.
- Механічний рух (міграції) населення. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції». Внутрішні і зовнішні міграції. Міграційні процеси в Україні, їх інтенсивність і географія.
- Статево-віковий склад населення, його наслідки.
  у роботі
Урок 86. Населення України. Національний та етнічний склад населення
Зміст уроку:
- Історія формування української нації. Національний склад населення України та окремих регіонів. Уявлення про політичну націю, корінні народи і національні меншини. Етнографічні групи українців.
- Українська діаспора та її географія. Розширення зв'язків із українцями зарубіжжя. Духовна культура українського народу (мова, культура, освіта, обряди і звичаї, релігія).
  у роботі
Урок 87. Населення України. Системи розселення і розвиток поселень
Зміст уроку:
- Міське і сільське населення. Типи населених пунктів.
- Урбанізація. Територіальні відмінності в рівнях урбанізації у різних регіонах України.
- Субурбанізація.
- Система міського розселення України.
- Міські агломерації. Столиця держави та її значення.
- Типи міст за розмірами та за функціями.
- Сільське розселення і його географія. Типи сільських поселень, особливості їх розміщення. Соціальні проблеми сільського населення, шляхи їх розв'язання.
  у роботі
Урок 88. Населення України. Трудові ресурси і зайнятість населення
Зміст уроку:
- Поняття «трудові ресурси», «економічно активне населення», «зайнятість населення».
- Трудові ресурси України та їх географія, порівняння з іншими країнами.
- Проблеми зайнятості населення.
  у роботі
Урок 89. Господарство. Загальна характеристика господарства України
Зміст уроку:
- Поняття про господарство й національний господарський комплекс.
- Сучасні зміни в господарському комплексі країни.
- Галузева структура господарства. Поняття «галузь» і «міжгалузевий комплекс».
- Інфраструктура, її види. Розвиток ринкової інфраструктури в Україні.
- Сучасна організація виробництва і типи підприємств за формами власності в Україні.
- Поняття про територіальну структуру господарства.
- Економічний потенціал України.
- Складові економічного потенціалу країни. Показники соціально-економічного розвитку. Валовий національний продукт, національний доход. Показники якості життя. Проблеми сталого розвитку України.
  у роботі
Урок 90. Господарство. Промисловість: загальна характеристика
Зміст уроку:
- Промисловість як сфера матеріального виробництва.
- Місце і роль у господарстві України. Загальні показники розвитку промисловості на сучасному етапі.
- Структурно-виробничі особливості розміщення промисловості України.
- Реструктуризація промисловості, шляхи підвищення економічної ефективності національної промисловості, конкурентоспроможності її продукції.
  у роботі
Урок 91. Господарство.  Паливна промисловість
Зміст уроку:
- Галузева структура паливної промисловості.
- Сировинна база.
- Вугільна промисловість.
- Нафтова промисловість.
- Нафтопереробна промисловість.
- Газова промисловість.
- Торф'яна, горючесланцева промисловість.
- Електроенергетика як складова ПЕК України, її значення. Основні типи електростанцій та найважливіші ЛЕП. Використання традиційних і нових способів одержання енергії. Екологічні проблеми електроенергетики.
-Енергосистема. Споживання енергії. Енергозбереження.
  у роботі
Урок 92. Господарство. Металургійна промисловість
Зміст уроку:
- Чорна металургія. Сировинна база. Географія видобутку залізної ї марганцевої руд, вогнетривких глин, флюсових вапняків.
- Фактори розміщення. Основні райони галузі та найбільші підприємства.
- Обсяг виробництва продукції чорної металургії.
- Роль чорної металургії у формуванні експорту країни. Проблеми і перспективи розвитку чорної металургії.
- Кольорова металургія. Склад і сировинна база. Фактори і райони розміщення підприємств галузі. Проблеми і перспективи розвитку галузі.
  у роботі
Урок 93. Господарство. Машинобудування і металообробка
Зміст уроку:
- Роль машинобудування у господарстві держави; обсяги виробництва продукції машинобудування за роки незалежності; структура галузі; міжгалузеві та внутрішньогалузеві зв'язки. Фактори розміщення: наукоємні, трудомісткі та металомісткі галузі.
- Географія важкого, сільськогосподарського, транспортного, електро-технічного машинобудування, приладобудування, верстатобудування, виробництва устаткування для різних галузей народного господарства; найбільші центри.
- Формування нових центрів, технополісів. Проблеми і перспективи розвитку та розміщення підприємств галузі в нових економічних умовах.
  у роботі
Урок 94. Господарство. Хімічна промисловість. Лісова і деревообробна промисловість
Зміст уроку:
- Поняття про хімічну промисловість, її галузева структура. Природно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів.
- Географія окремих галузей хімічної промисловості. Проблеми розвитку і розміщення галузі.
- Лісова і деревообробна промисловість. Структура та значення галузі, особливості її розміщення. Основні райони заготівлі лісу, проблеми відтворення і національного використання лісових ресурсів. Лісопильне виробництво. Деревообробна промисловість. Целюлозно-паперове і лісохімічне виробництво. Проблеми й перспективи розвитку галузі.
  у роботі
Урок 95. Господарство. Промисловість будівельних матеріалів
Зміст уроку:
- Галузева структура. Фактори розвитку і розміщення.
- Сировинна база.
- Географія галузей цементної промисловості, підприємств з виробництва залізобетонних конструкцій та виробів, стінових матеріалів, легких заповнювачів, скла, облицювальних матеріалів, будівельної кераміки. Промисловість нерудних матеріалів.
- Проблеми й перспективи розвитку галузі.
  у роботі
Урок 96. Господарство. Легка промисловість. Художні промисли
Зміст уроку:
- Галузева структура.
- Фактори розміщення.
- Географія текстильної промисловості (бавовняної, вовняної, лляної і шовкової), швейної та трикотажної промисловості.
- Шкіряно-взуттєва промисловість. Проблеми і перспективи розвитку галузі.
- Народні традиції художніх промислів, їх зародження і розвиток.     Основні центри художніх промислів. Виробництва, що виникли на базі художніх промислів.
  у роботі
Урок 97. Господарство. Харчова промисловість. Сільське господарство
Зміст уроку:
- Галузевий склад харчової промисловості. Фактори розміщення     галузей, їх географія. Проблеми і перспективи розвитку харчової промисловості.
- Сільське господарство. Галузева структура сільського господарства. Значення сільського господарства в економіці держави та в формуванні її експорту. Зв'язок сільського господарства з іншими галузями. Природно-географічні фактори розвитку сільського господарства. Сільськогосподарські угіддя, їх структура. Меліорація земель. Галузева структура і виробничі особливості рослинництва. Географія зернового господарства, технічних культур, картоплярства, овочівництва та плодівництва.
- Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство. Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони.
- Аграрні реформи в Україні, їх соціальне й економічне значення.
  у роботі
Урок 98. Господарство. Транспорт
Зміст уроку:
- Транспорт. Роль транспорту в розвитку господарства країни та в міжнародних перевезеннях. Види транспорту.
- Залізничний транспорт, його роль у перевезенні вантажів. Залізнична мережа України. Географія залізничних вантажо- та пасажиропотоків. Залізничні вузли.
- Водний транспорт. Історія українського морського флоту. Морські порти і географія перевезень. Каботаж. Роль морського транспорту в міжнародних зв'язках.
- Географія річкового транспорту. Річкові порти. Міждержавні перевезення по Дунаю та інших річках.
- Автомобільний транспорт, його недоліки та переваги. Найважливіші автомагістралі.
- Повітряний транспорт, його значення в міждержавних перевезеннях. Спеціалізація повітряних перевезень.
- Трубопровідний транспорт. Географія нафто- і газопроводів. Транзитні транспортування нафти і газу.
- Рівень забезпеченості різних районів країни транспортними магістралями. Міжнародні транспортні коридори. Транзитні перевезення. Проблеми і перспективи розвитку транспорту.
  у роботі
Урок 99. Господарство. Соціальна сфера
Зміст уроку:
- Галузі соціальної сфери (сфера послуг, виробництво товарів народного споживання, доходи і рівень життя населення, споживчий ринок), їх значення та розвиток в Україні.
- Проблеми і перспективи розвитку соціальної сфери, її вплив на розвиток економіки країни.
  у роботі
Урок 100. Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки
України

Зміст уроку:
- Україна і світове господарство. Зовнішні економічні зв’язки України.
- Поняття про світове господарство та міжнародний поділ праці. Міжнародний поділ праці та світова торгівля. Форми міжнародного співробітництва. Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв'язків.
- Географія зовнішньої торгівлі України. Значення зовнішніх економічних зв'язків у господарстві країни. Міжнародні організації. Інтеграція України у світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України.
  у роботі
Урок 101. Територіальний поділ України
Зміст уроку:
- Економіко-географічний поділ України.     Територіальне розмаїття природи, економіки і населення — передумова територіального поділу України. Поняття про економічний район та його основні ознаки. Мережа економічних районів в Україні, критерії їх виділення та спеціалізація.
- План вивчення економіко-географічного району: склад території, економіко-географічне положення, природні умови і ресурси, особливості господарського комплексу та найбільші міста.
- Донецький, Придніпровський, Північно-Східний, Столичний, Центральний, Подільський, Північно-Західний, Карпатський, Причорноморський економічні райони, їх коротка характеристика.
  у роботі

 

СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

 

Урок 102. Загальна економіко-географічна характеристика світу. Політична карта світу
Зміст уроку:
- Сучасна політична карта світу. Відмінність понять «країна», «держава», «залежна країна», «колонія». Класифікація країн за формою правління. Форми адміністративно-територіального устрою. Відмінності федеративних держав.
- Політичні та економічні системи країн. Типологія держав.
- Етапи формування політичної карти світу.
- Міжнародні організації, їх функціональний і просторовий розподіл. Загальнополітичні (ООН, Рада Європи, Європейський Парламент, СНД) та спеціальні (Європейський союз, НАТО, ЮНЕСКО, ФАО та ін.) організації.
  у роботі
Урок 103. Загальна економіко-географічна характеристика світу. Населення
Зміст уроку:
- Кількість населення. Відтворення населення. Демографічні процеси і демографічна політика.
- Міграційні процеси і міграційна політика держав. Причини та проблеми зовнішніх міграційних потоків.
- Мовний та етнічний склад населення. Найпоширеніші мовні сім'ї і групи.
- Релігія як явище культури. Світові релігії. Виникнення і сучасне поширення релігійних учень.
- Соціальна і професійна структура населення. Трудові ресурси. Проблеми зайнятості й безробіття.
  у роботі
Урок 104. Загальна економіко-географічна характеристика світу. Взаємодія суспільства і природи. Світові природні ресурси
Зміст уроку:
- Географічне середовище як сфера взаємодії суспільства і природи.
- Світові природні ресурси. Ресурсозабезпеченість. Природокористування: раціональне і нераціональне. Географія світових природних ресурсів: мінеральних, земельних, лісових, водних, Світового океану, рекреаційних.
  у роботі
Урок 105. Загальна економіко-географічна характеристика світу. Світове господарство
Зміст уроку:
- Сучасне світове господарство. Міжнародний географічний поділ праці (МГПП).
- Етапи формування світового господарства.
- Поняття «НТР» та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.
  у роботі
Урок 106. Загальна економіко-географічна характеристика світу.
Світове господарство

Зміст уроку:
- Промисловість. Географія основних галузей промисловості світу (енергетика, металургія, машинобудування, хімічна промисловість, лісова і деревообробна промисловість, легка промисловість, харчова промисловість).
  у роботі
Урок 107. Загальна економіко-географічна характеристика світу.
Світове господарство

Зміст уроку:
- Світове сільське господарство: значення, внутрішньогалузева структура, міжгалузеві зв'язки, аграрні відносини. Найбільші сільськогосподарські райони.
- Географія світового    транспорту.
- Зовнішні економічні зв'язки.
- Міжнародний туризм.
  у роботі
Урок 108. Загальна економіко-географічна характеристика світу. Глобальні проблеми людства
Зміст уроку:
- Поняття про глобальні проблеми людства (війни і миру, екологічну, сировинну і енергетичну, голоду, боротьби зі злочинністю, тероризмом, епідеміями).
- Роль світової громадськості у  розв'язанні глобальних проблем людства.
  у роботі
Урок 109. Регіони та країни світу. Країни Європи. ФНР
Зміст уроку:
- Загальна характеристика регіону, його склад. Населення міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні.
- ФРН. Географічне положення. Населення і міста. Особливості сучасного розвитку господарства країни. Промисловість. Сільське господарство. Інфраструктура.
  у роботі
Урок 110. Регіони та країни світу. Країни Європи. Велика Британія
Зміст уроку:
- Особливості ЕГП, його вплив на розвиток країни. Населення міста. Характерні риси розвитку економіки індустріальної держави. Значення зовнішніх економічних зв'язків
  у роботі
Урок 111. Регіони та країни світу. Країни Європи. Франція. Італія
Зміст уроку:
- Особливості ЕГП. Населення і міста. Провідні галузі господарства Франції.
- Італія. Особливості ЕГП країни, вплив його на розвиток господарства. Населення, міста. галузева структура господарства країни, її територіальні відмінності.
  у роботі
Урок 112. Регіони та країни світу. Країни Європи. Держави-сусіди України
Зміст уроку:
- Особливості ЕГП країн.
- Населення, демографічні проблеми. Сучасний стан економіки країн.
- Галузева структура господарства, їх територіальні відмінності.
- Зв'язки країн-сусідів з Україною.
  у роботі
Урок 113. Регіони та країни світу. Країни Азії. Японія
Зміст уроку:
- Країни Азії. Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм.
- Японія. ЕГП, історико-культурні особливості країни. Особливості населення країни. Роль НТР в економіці Японії. Галузева і територіальна структура господарства. Спеціалізація країни у світовому господарстві. Зовнішньоекономічні зв'язки.
  у роботі
Урок 114. Регіони та країни світу. Країни Азії. Китай
Зміст уроку:
- Особливості розселення, демографічна політика і трудові ресурси Китаю.
- Особливості економічної політики Китаю, галузі міжнародної спеціалізації.
- Особливості галузевої структури господарства. Зовнішні економічні зв'язки. Відмінності між Західним і Східним Китаєм; концентрація промислового і сільськогосподарського виробництва у Східному Китаї.
  у роботі
Урок 115. Регіони та країни світу. Країни Азії. Індія
Зміст уроку:
- Індія. Культурно-історичні особливості країни.
- Природні умови і ресурси.
- Розміщення населення і господарства.
- Роль країни в регіоні та світі.
  у роботі
Урок 116. Регіони та країни світу. Країни Північної Америки. США
Зміст уроку:
- Країни Північної Америки. Склад території. Особливості економіко-географічного положення. Сторінки освоєння регіону та формування території США і Канади. Роль переселенців у розвитку економіки регіону. Українська діаспора Канади і США.
- США. Найбільша за економічним потенціалом та політичним впливом країна сучасного світу. Населення: закономірності зростання, етнічний склад, трудові ресурси, соціальна структура суспільства. Процеси урбанізації. Галузева та територіальна структура господарства, галузі міжнародної спеціалізації.
- Найбільші промислові та сільськогосподарські райони. Специфіка зовнішніх економічних зв'язків США.
  у роботі
Урок 117. Регіони та країни світу. Країни Північної Америки. Канада
Зміст уроку:
- Канада. ЕГП. Особливості розміщення населення. Українці в Канаді.
- Найбільші міські агломерації. Господарство Канади. Роль країни в міжнародному географічному поділі праці.
  у роботі
Урок 118. Регіони та країни світу. Країни Латинської Америки
Зміст уроку:
- Центральна та Південна Америка. ЕГП та склад території. Політична карта.
- Різноманітність країн (за розмірами території, кількістю населення, адміністративно-територіальним устроєм, формою правління, рівнем економічного розвитку тощо).
- Особливості населення. Основні риси географії сільського господарства, промисловості, транспорту. Екологічні проблеми. Участь регіону в міжнародному географічному поділі праці.
  у роботі
Урок 119. Регіони та країни світу. Країни Африки та Австралії
Зміст уроку:
- Загальний огляд. Склад території. Різноманітність країн. Історія формування політичної карти. Характерні риси населення,  типи розселення та урбанізації в країнах Африки. Природно-ресурсний потенціал та його використання.
- Особливості територіальної та галузевої структури господарства країн Африки. Найбільші країни.
- Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Особливості економічного розвитку. Географія промисловості, сільського господарства, транспорту і ресурсів. Етнічна карта регіону. Роль країни в МГПП. Зовнішні зв’язки
  у роботі
Урок 120. Регіони та країни світу. Океанія
Зміст уроку:
- Специфіка ЕГП. Нова Зеландія та острівні країни Тихоокеанського регіону. Політична карта. Особливості розвитку малих острівних держав.
- Узагальнення. Всесвітні економічні відносини.
- Форми всесвітніх економічних відносин. Інтернаціоналізація, інтеграція, інформатизація та глобалізація як найважливіші тенденції розвитку світового господарства.
  у роботі....