УРОК-ОНЛАЙН

ЗНО 2015: відеоуроки за поглибленою
шкільною програмою України

Відгуки учнів

Урок-Онлайн - це найкращий сайт для підготовки до ЗНО, який я бачив! Відеоуроки дуже цікаві, матріал засвоюється швидко, результати блискучі...

далі...
alt

Відео презентація

alt

Фізика: відеоуроки за 7,8,9,10,11 клас, підготовка до ЗНО з фізики

Фізика      Фізика – це наука про всесвіт. Ми допоможемо Вам пізнати цей всесвіт ближче! На відміну від інших наук, фізика має дуже велике практичне значення. Гарне її засвоєння Вам дуже допоможе у реальному житті, адже ми постійно стикаємося з такими поняттями як електрика, механіка, радіо хвилі тощо.
      Будь яка сучасна людина повинна розуміти принцип дії сучасних приладів, навіть за для власної безпеки.
      Тому, на нашому сайті представлена вся шкільна програма з фізики за 7,8,9,10 та 11 клас. Наш сайт буде Вам корисний, якщо ви  готуєте уроки з фізики, шукаєте підручники, вирішуєте задачі, пишете конспекти, готуєте лабораторні або курсові роботи. У всіх цих випадках відеоуроки для підготовки до ЗНО з фізики стануть вам у нагоді.
      Також, на нашому сайті скоро буде доступне ЗНО з біології. Бажаємо успіхів!


Тема та зміст уроку Тривалість, Розмір, Мб Відео урок
Урок №1 Електричне поле і струм
Зміст уроку:
- Електричне поле. Напруженість і потенціал електричного поля.
- Речовина в електричному полі.
- Вплив електричного поля на живі організми.
   у роботі
Урок №2 Електричне поле і струм
Зміст уроку:
- Електроємність. Конденсатори та їх використання в техніці.
- Енергія електричного поля.
   у роботі
Урок №3 Електричне поле і струм
Зміст уроку:
- Електричний струм. Електричне коло. Джерела і споживачі електричного струму. Електрорушійна сила.
- Закон Ома для повного кола. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними пристроями.
   у роботі
Урок №4 Електричне поле і струм
Зміст уроку:
- Електропровідність напівпровідників. Власна і домішкова провідності напівпровідників.
- Напівпровідниковий діод.
- Застосування напівпровідникових приладів.
   у роботі
Урок №5 Електромагнітне поле
Зміст уроку:
- Електрична і магнітна взаємодії. Взаємодія провідників зі струмом.
- Сила Ампера.
- Сила Лоренца.
- Індукція магнітного поля. Потік магнітної індукції.
- Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
   у роботі
Урок №6 Електромагнітне поле
Зміст уроку:
- Магнітні властивості речовини. Застосування магнітних матеріалів. Магнітний запис інформації. Вплив магнітного поля на живі організми.
   у роботі
Урок №7 Електромагнітне поле
Зміст уроку:
- Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.
- Індуктивність. Енергія магнітного поля котушки зі струмом.
   у роботі
Урок №8 Електромагнітне поле
Зміст уроку:
- Змінний струм. Генератор змінного струму.
- Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії електричного струму.
   у роботі
Урок №9 Коливання і хвилі
Зміст уроку:
- Коливальний рух. Вільні коливання. Вимушені коливання.
- Резонанс. Гармонічні коливання.
- Амплітуда, період і частота коливань.
- Рівняння гармонічних коливань.
   у роботі
Урок №10 Коливання і хвилі
Зміст уроку:
- Математичний маятник.
- Період коливань математичного маятника.
   у роботі
Урок №11 Коливання і хвилі
Зміст уроку:
- Поширення механічних коливань у пружному середовищі.
- Поперечні та поздовжні хвилі.
- Довжина хвилі.
   у роботі
Урок №12 Коливання і хвилі
Зміст уроку:
- Виникнення електромагнітних коливань у коливальному контурі.
- Гармонічні електромагнітні коливання.
- Частота власних коливань контуру. Резонанс.
   у роботі
Урок №13 Коливання і хвилі
Зміст уроку:
- Утворення і поширення електромагнітних хвиль.
- Швидкість поширення, довжина і частота електромагнітної хвилі.
- Шкала електромагнітних хвиль.
- Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів частот.
- Електромагнітні хвилі в природі й техніці.
   у роботі
Урок №14 Хвильова і квантова оптика
Зміст уроку:
- Розвиток уявлень про природу світла. Джерела і приймачі світла.
- Поширення світла в різних середовищах.
- Поглинання і розсіювання світла.
- Відбивання і заломлення світла. Закони заломлення світла.
   у роботі
Урок №15 Хвильова і квантова оптика
Зміст уроку:
- Світло як електромагнітна хвиля. Інтерференція і дифракція світлових хвиль.
- Поляризація і дисперсія світла.
- Оптичний дисперсійний спектр світла. Спектроскоп.
   у роботі
Урок №16 Хвильова і квантова оптика
Зміст уроку:
- Квантові властивості світла.
- Гіпотеза М. Планка. Світлові кванти.
- Маса, енергія та імпульс фотона.
   у роботі
Урок №17 Хвильова і квантова оптика
Зміст уроку:
- Фотоефект. Рівняння фотоефекту. Застосування фотоефекту.
- Люмінесценція.
- Квантові генератори та їх застосування.
- Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла.
   у роботі
Урок №18 Атомна і ядерна фізика
Зміст уроку:
- Історія вивчення атома. Ядерна модель атома. Квантові постулати Н. Бора.
- Випромінювання та поглинання світла атомами.
- Атомні й молекулярні спектри.
- Спектральний аналіз та його застосування.
- Рентгенівське випромінювання.
   у роботі
Урок №19 Атомна і ядерна фізика
Зміст уроку:
- Атомне ядро. Протонно-нейтронна модель атомного ядра.
- Нуклони. Ядерні сили і їх особливості.
- Стійкість ядер.
- Фізичні основи ядерної енергетики. Енергія зв’язку атомного ядра.
- Способи  вивільнення ядерної енергії: синтез легких і поділ важких ядер. Ланцюгова реакція поділу ядер Урану.
   у роботі
Урок №20 Атомна і ядерна фізика
Зміст уроку:
- Ядерна енергетика та екологія. Радіоактивність.
- Види радіоактивного випромінювання.
- Період напіврозпаду.
- Отримання і застосування радіонуклідів.
- Дозиметрія.
- Дози випромінювання. Радіоактивний захист людини.
   у роботі
Урок №21 Атомна і ядерна фізика
Зміст уроку:
- Елементарні частинки.
- Загальна характеристика елементарних частинок.
- Класифікація елементарних частинок. Кварки.
- Космічне випромінювання
   у роботі

 

10 КЛАС

 

Урок №1 Вступ
Зміст уроку:
- Зародження і розвиток фізики як науки. Роль фізичного знання в житті людини і суспільному розвитку.
-  Методи наукового пізнання.
   у роботі
Урок №2 Кінематика
Зміст уроку:
- Механічний рух та його види. Основна задача механіки та способи її розв’язання в кінематиці.
- Фізичне тіло і матеріальна точка. Система відліку. Відносність механічного руху.
- Траєкторія руху.
   у роботі
Урок №3 Кінематика
Зміст уроку:
- Рівномірний прямолінійний рух. Шлях і переміщення. Швидкість руху.
- Закон додавання швидкостей. Графіки руху.
   у роботі
Урок №4 Кінематика
Зміст уроку:
- Рівноприскорений рух. Прискорення. Швидкість тіла і пройдений шлях під час рівноприскореного прямолінійного руху.
- Графіки руху.
   у роботі
Урок №5 Кінематика
Зміст уроку:
- Вільне падіння тіл. Прискорення вільного падіння.
- Розв’язання задач.
   у роботі
Урок №6 Кінематика
Зміст уроку:
- Рівномірний рух тіла по колу. Період і частота обертання.
- Кутова швидкість.
   у роботі
Урок №7 Динаміка
Зміст уроку:
- Механічна взаємодія тіл. Сила. Види сил у механіці.
- Вимірювання сил. Додавання сил.
   у роботі
Урок №8 Динаміка
Зміст уроку:
- Закони динаміки. Перший закон Ньютона. Інерція та інертність.
- Другий закон Ньютона.
- Третій закон Ньютона. Межі застосування законів Ньютона.
   у роботі
Урок №9 Динаміка
Зміст уроку:
- Гравітаційна взаємодія. Закон всесвітнього тяжіння.
- Сила тяжіння. Вага і невагомість.
- Штучні супутники Землі. Розвиток космонавтики.
   у роботі
Урок №10 Динаміка
Зміст уроку:
- Рух тіла під дією кількох сил.
- Рівновага тіл. Момент сили. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання.
   у роботі
Урок №11 Динаміка
Зміст уроку:
- Імпульс тіла. Закон збереження імпульсу. Реактивний рух.
- Механічна енергія. Кінетична і потенціальна енергія. Закон збереження енергії.
   у роботі
Урок №12 Релятивістська механіка
Зміст уроку:
- Основні положення спеціальної теорії відносності.
- Швидкість світла у вакуумі як гранично допустима швидкість передавання взаємодії. Одночасність подій.
   у роботі
Урок №13 Релятивістська механіка
Зміст уроку:
- Закон маси тіла від швидкості. Маса спокою.
- закон взаємозв’язку маси та енергії.
   у роботі
Урок №14 Властивості газів, рідин, твердих тіл
Зміст уроку:
- Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини та її дослідні обґрунтування.
- Маса та розміри атомів і молекул.
- Кількість речовини.
   у роботі
Урок №15 Властивості газів, рідин, твердих тіл
Зміст уроку:
- Властивості газів. Ідеальний газ. Газові закони для ізопроцесів.
- Тиск газу. Рівняння стану ідеального газу.
   у роботі
Урок №16 Властивості газів, рідин, твердих тіл
Зміст уроку:
- Пароутворення і конденсація. Насичена і ненасичена пара. Вологість повітря.
- Методи вимірювання вологості повітря.
   у роботі
Урок №17 Властивості газів, рідин, твердих тіл
Зміст уроку:
- Властивості рідин.
- Поверхневий натяг рідини.
- Змочування. Капілярні явища.
   у роботі
Урок №18 Властивості газів, рідин, твердих тіл
Зміст уроку:
- Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.
- Рідкі кристали та їх властивості.
- Полімери: їх властивості та застосування.
   у роботі
Урок №19 Основи термодинаміки
Зміст уроку:
- Внутрішня енергія тіл. Два способи зміни внутрішньої енергії тіла. Перший закон термодинаміки.
- Робота термодинамічного процесу.
- Теплові машини.
- Холодильна машина.
   у роботі

 

9 КЛАС

 

Урок №1 Електричне поле
Зміст уроку:
- Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон. Закон збереження електричного заряду.
- Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.
   у роботі
Урок №2 Електричний струм
Зміст уроку:
- Електричний струм. Дії електричного струму.
- Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.
   у роботі
Урок №3 Електричний струм
Зміст уроку:
- Електричне коло. Джерела електричного струму.
- Гальванічні елементи. Акумулятори.
   у роботі
Урок №4 Електричний струм
Зміст уроку:
- Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму.
- Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
   у роботі
Урок №5 Електричний струм
Зміст уроку:
 - Електричний опір. Залежність опору провідника від його довжини, площі поперечного перерізу та матеріалу.
- Питомий опір провідника. Реостати.
- Залежність опору провідників від температури.
   у роботі
Урок №6 Електричний струм
Зміст уроку:
- Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
- З’єднання провідників.
- Розрахунки простих електричних кіл.
   у роботі
Урок №7 Електричний струм
Зміст уроку:
- Робота і потужність електричного струму.
- Закон Джоуля—Ленца. Електронагрівальні прилади.
   у роботі
Урок №8 Електричний струм
Зміст уроку:
 - Електричний струм в розчинах і розплавах електролітів. Кількість речовини, що виділяється під час електролізу.
- Застосування електролізу у промисловості та техніці.
   у роботі
Урок №9 Електричний струм
Зміст уроку:
- Струм у напівпровідниках. Електропровідність напівпровідників.
- Залежність струму в напівпровідниках від температури.
- Термістори.
   у роботі
Урок №10 Електричний струм
Зміст уроку:
Електричний струм у газах. Самостійний і несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, в промисловості, техніці.
- Безпека людини під час роботи з електричними приладами і пристроями.
   у роботі
Урок №11 Магнітне поле
Зміст уроку:
- Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взає- модія магнітів. Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда.
- Магнітне поле провідника зі струмом.
- Магнітне поле котушки зі струмом. Електромагніти.
   у роботі
Урок №12 Магнітне поле
Зміст уроку:
- Дія магнітного поля на провідник зі струмом.
- Електричні двигуни.
- Гучномовець.
- Електровимірювальні прилади.
   у роботі
Урок №13 Магнітне поле
Зміст уроку:
- Електромагнітна індукція.
- Досліди Фарадея.
- Гіпотеза Ампера.
   у роботі
Урок №14 Атомне ядро. Ядерна енергетика
Зміст уроку:
- Атом і атомне  ядро. Дослід Резерфорда.
- Ядерна модель атома. Радіоактивність.
- Види радіоактивного випромінювання.
   у роботі
Урок №15 Атомне ядро. Ядерна енергетика
Зміст уроку:
- Активність радіонуклідів. Йонізуюча дія радіоактивного випромінювання.
- Дозиметри.
- Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
   у роботі
Урок №16 Атомне ядро. Ядерна енергетика
Зміст уроку:
- Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.
- Екологічні проблеми ядерної енергетики.
   у роботі

 

8 КЛАС

 

Урок №1 Механічний рух
Зміст уроку:
- Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений тілом шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості. Вимірювання швидкості руху тіла.
- Види рухів. Середня швидкість нерівномірного руху. Прямолінійний рівномірний рух. Графіки руху тіла.
   у роботі
Урок №2 Механічний рух
Зміст уроку:
- Обертальний рух тіла. Період обертання. Мiсяць — природний супутник Землі.
- Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Маятники. Математичний маятник.
   у роботі
Урок №3 Механічний рух
Зміст уроку:
- Звук. Джерела і приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Швидкість поширення звуку. Сприймання звуку людиною.
- Інфразвук та ультразвук.
- Вплив звуків на живі організми.
   у роботі
Урок №4 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Взаємодія тіл. Результат взаємодії — деформація і зміна швидкості.
- Інерція. Маса як міра інертності тіла.
- Сила та одиниці сили. Графічне зображення сили. Додавання сил, що діють уздовж однієї прямої.
   у роботі
Урок №5 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Рівновага сил.
- Момент сили. Умова рівноваги важеля.
- Блок. Прості механізми.
   у роботі
Урок №6 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Деформація тіла.
- Сила пружності. Закон Гука.
- Вимірювання сил. Динамометри.
   у роботі
Урок №7 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Земне тяжіння. Сила тяжіння.
- Вага тіла. Невагомість.
   у роботі
Урок №8 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Тертя. Сила тертя.
- Коефіцієнт тертя ковзання.
   у роботі
Урок №9 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Тиск і сила тиску. Одиниці тиску. Тиск рідин і газів.
- Манометри.
- Закон Паскаля.
- Сполучені посудини. Насоси.
   у роботі
Урок №10 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску.
- Дослід Торрічеллі. Барометри. Залежність тиску атмосфери від висоти.
   у роботі
Урок №11 Взаємодія тіл
Зміст уроку:
- Виштовхувальна сила.
- Закон Архімеда.
- Гідростатичне зважування.
- Умови плавання тіл.
   у роботі
Урок №12 Робота і енергія
Зміст уроку:
- Механічна робота. Одиниці роботи. Потужність та одиниці її вимірювання.
- Кінетична і потенціальна енергії. Перетворення одного виду механічної енергії в інший. Закон збереження механічної енергії.
   у роботі
Урок №13 Робота і енергія
Зміст уроку:
- Машини і механізми. Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії (ККД) механізмів. - “Золоте правило” механіки.
   у роботі
Урок №14 Кількість теплоти. Теплові машини
Зміст уроку:
- Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури.
- Внутрішня енергія та способи її зміни.
- Теплообмін. Види теплопередачі.
   у роботі
Урок №15 Кількість теплоти. Теплові машини
Зміст уроку:
- Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
- Тепловий баланс.
   у роботі
Урок №16 Кількість теплоти. Теплові машини
Зміст уроку:
- Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.
- Плавлення і кристалізація твердих тіл. Температура плавлення. Питома теплота плавлення.
   у роботі
Урок №17 Кількість теплоти. Теплові машини
Зміст уроку:
- Випаровування і конденсація рідин.
- Вода в різних агрегатних станах. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.
   у роботі
Урок №18 Кількість теплоти. Теплові машини
Зміст уроку:
- Перетворення енергії в механічних і теплових процесах.
- Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни.
- Двигун внутрішнього згоряння.
- Екологічні проблеми використання теплових машин.
   у роботі

 

7 КЛАС

 

Урок №1 Починаємо вивчати фізику
Зміст уроку:
- Фізика як природнича наука. Фiзичнi тiла i фізичні явища. Механiчнi, тепловi, електричнi, магнiтнi та оптичні явища.
 - Методи дослідження фізичних явищ. Спостереження та експеримент. Вимірювання та вимiрювальнi прилади. Фiзичнi величини та їх одиницi.
- Зв’язок фізики з повсякденним життям, технiкою i виробничими технологiями.
   у роботі
Урок №2 Починаємо вивчати фізику
Зміст уроку:
- Творцi фiзичної науки. Внесок українських учених у розвиток фізики. Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час. Послiдовнiсть, тривалiсть i перiодичнiсть подiй.
- Одиницi часу. Вимiри простору.
- Довжина та одиницi довжини.
   у роботі
Урок №3 Починаємо вивчати фізику
Зміст уроку:
- Площа та одиницi площi.
- Об’єм та одиницi об’єму.
- Взаємодiя тiл. Земне тяжiння.
- Електризацiя тiл. Взаємодiя заряджених тiл. Взаємодiя магнiтiв. Сила — мiра взаємодiї. Енергiя.
   у роботі
Урок №4 Будова речовини
Зміст уроку:
- Фізичне тіло і речовина.
- Маса тіла. Одиниці маси. Вимірювання маси тіл.
- Будова речовини. Атоми і молекули. Будова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул.
- Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія.
   у роботі
Урок №5 Будова речовини
Зміст уроку:
- Агрегатні стани речовини. Фізичні властивості тіл у різних агрегатних станах.
- Густина речовини. Кристалічні та аморфні тіла.
- Залежність лінійних розмірів твердих тіл від температури.
   у роботі
Урок №6 Світлові явища
Зміст уроку:
- Оптичні явища в природі. Джерела і приймачі світла. Світловий промінь. Прямолінійне поширення світла.
- Сонячне і місячне затемнення.
   у роботі
Урок №7 Світлові явища
Зміст уроку:
- Дисперсія світла. Спектральний склад світла. Кольори.
- Відбивання світла. Закони відбивання. Плоске дзеркало.
   у роботі
Урок №8 Світлові явища
Зміст уроку:
- Поширення світла в різних середовищах. Заломлення світла на межі двох середовищ. Лінзи. Оптична сила і фокусна відстань лінзи. Побудова зображень, що дає тонка лінза.
- Фотометрія. Сила світла і освітленість.
- Око. Вади зору. Окуляри. Оптичні прилади.
   у роботі....